ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μαθησιακές Δυσκολίες


Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την επεξεργασία και τη χρήση της γλώσσας τόσο σε προφορικό επίπεδο όσο και σε γραπτό. Παρουσιάζονται, δηλαδή, δυσκολίες στην ομιλία και στην ανάγνωση, στην παραγωγή του γραπτού λόγου και στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών. Είναι πιθανόν να συνοδεύονται και από άλλα χαρακτηρστικά όπως έλλειψη προσοχής, υπερκινητικότητα και δυσκολίες συμπεριφοράς.

Ανάγνωση


Οι μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση αφορούν τους τομείς της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της αναγνωστικής κατανόησης. Πολύ απλά θα προσέξετε ότι το παιδί δυσκολεύται να διαβάσει με ρυθμό λέξεις, προτάσεις, κείμενα και πολλές φορές αλλάζει τη θέση, κάνει παραλήψεις, προσθέσεις γραμμάτων και συλλαβών. Επιπλέον παρουσιάζει αδυναμία στην κατανόηση μεμονομένων φράσεων, προτάσεων ή κειμένων με αποτέλεσμα,ανάμεσα σε άλλα, να δυσκολεύται στην εξαγωγή συμπερασμάτων ή να εντοπίσει τη βασική ιδέα ενός κειμένου.

Παρουσιάζονται τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διαβάζει αργά και δυσκολεύεται
 • Δυσκολεύεται στο χειρισμό των φωνημάτων
 • Δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση 
συμπλεγμάτων και δίψηφων (-αι, -ου, -μπ, -γκ, -γγ), συνδυασμών
 • Δυσκολία στην κατανόηση μεμονομένων φράσεων, προτάσεων ή κειμένου
 • Αδυνάμια στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση άγνωστων λέξεων (ή ψευδολέξεων)
 • Δυσκολία στην κατανόηση ξεκάθαρων πληροφοριών που παρουσιάζονται σε ένα κείμενο
 • Δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Δυσκολία στο διαχωρισμό σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών
 • Δυσκολία στην οργάνωση πληροφοριών
 • Αδυναμία στον εντοπισμό του βασικού νοήματος ενός κειμένου

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση μπορεί είναι συμπτώματα δυσλεξίας


Γραπτός Λόγος


Οι μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του Γραπτού Λόγου παρουσιάζονται στους τομείς των γραφο-κινητικών δεξιοτήτων (π.χ. κράτημα μολυβιού, στάση σώματος) και στην έκφραση. Συγκεκριμένα παρουσιάζει δυσκολίες στο σχηματισμό των γραμμάτων και των λέξεων, δυσκολίες γενικά στη γραφή, ειδικότερα στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στη στίξη και στην ορθογραφία. Παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά το λεξιλόγιο (χρήση κατάλληλων λέξεων, ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων κοκ.) που χρησιμοποιεί καθώς και στο περιεχόμενο παραγωγής και κατανόησης κειμένων (δε χρησιμοποεί φαντασία, γράφει πολύ μικρά κείμενα, δεν επιχειρηματολογεί κοκ.).

Παρουσιάζονται τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Δυσκολίες στο σχηματισμό των γραμμάτων και των λέξεων και να ακολουθήσει τη γραμμή του τετραδίου.
 • Δυσκολίες γενικά στη γραφή, ειδικότερα στο λεξιλόγιο, τη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία.
 • Αδυναμία στο κράτημα του μολυβιού κατά τη γραφή και κακή στάση σώματος.
 • Δεν αφήνει αποστάση μεταξύ των λέξεων
 • Δυσκολίες στη δόμηση μικρών παραγράφων ή στην ολοκλήρωση προτάσεων
 • Περιορισμένο λεξιλόγιο
 • Γράφει μικρά κείμενα
 • Δυσκολίες στην παραγωγή κειμένων με φαντασία
 • Δυσκολίες στην σύνταξη


Μαθηματικά


Οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά παρουσιάζονται στους τομείς της οπτικής (δεν τελειώνει τις ασκήσεις του, διαβάζει λάθος αριθμούς, δεν ερμηνεύει σωστά τα σύμβολα +, -, γράφει 6 αντί 9 κοκ.) και ακουστικής αντίληψης (δυσκολίες στις προφορικές ασκήσεις, στην επίλυση προβλημάτων κοκ.). Παρουσιάζει δυσκολίες στο ρυθμό γραφής (πολύ αργά), και κάνει λάθος όταν γράφει αριθμούς. Επιπλέον δυσκολίες εντοπίζονται με τη μνήμη, την κατανόηση και την έκφραση μαθηματικών εννοιών και συμβόλων.

Παρουσιάζονται τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας των αριθμών.
 • Δυσκολία στη σειροθέτηση (από το μικρό στο μεγαλύτερο και αντίστροφα).
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Αδύναμια σύγκρισης πραγμάτων και ταξινόμησης.
 • Δυσκολεύεται ιδιαίτερα με τις έννοιες του χρόνου.
 • Δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων που απαιτούν σύνθετη σκέψη και συγκεκριμένα βήματα επίλυσης.

Δυσλεξία


Η δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμός τις αναγνωστικές δεξιότητες του παιδιού και την ορθογραφία. Χαρακτηρίζεται λοιπόν, από δυσκολίες στις βασικές δεξιότητες της ανάγνωσης, στη φωνολογική επεξεργασία (σχέση ήχου και συμβόλου), στην αναγνώριση λέξεων, στην ευχέρεια ανάγνωσης και στην κατανόηση κειμένου.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται δυσκολίες:

 • Στην ανάκληση της σειράς των γραμμάτων (τέρνο αντί τρένο)
 • Στο συνδυασμό ήχου και συμβόλου
 • Στην αναγνώριση της μορφής των λέξεων (νάμα αντί μάνα)
 • Στον προσανατολισμό στο χώρο (αριστερά-δεξία) και στην κατεύθυνση
 • Όταν διαβάζει, ανακατέυει γράμματα σε λέξεις και λέξεις σε προτάσεις.
 • Παρατηρείται «καθρεπτική ανάγνωση» (9 αντί 6)

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ