ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική


Η συμβουλευτική είναι μια συνεχής και υποστηρικτική διαδικασία, κατά την οποία δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ σύμβουλου και συμβουλευόμενου. Στόχος της διαδικασίας αυτής, είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητάς, ώστε να καθίσταται κανείς ικανός να αντιμετωπίζει δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά του και να παίρνει αποφάσεις. Αποσκοπεί επίσης στον εντοπισμό και στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων και των αξιών του συμβουλευόμενου και συμβάλει στη συνειδητοποίηση και ικανοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών, στον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Στην οικοδόμηση της προσωπικότητας, αποσκοπεί η διαδικασία της Συμβουλευτικής υιοθετώντας τις κατάλληλες πρακτικές και θεωρίες.

Απευθύνεται σε παιδιά, νέους και ενήλικες

  • Διερεύνηση αυτογνωσίας
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων/δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Στήριξη στη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων
  • Στήριξη σε δυσκολίες συμπεριφοράς
  • Στήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Διαχείριση άγχους/χρόνου

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!